മാതാ അമൃതാനന്തമയി

"ഈശ്വരനാണ് സ്നേഹം ... സ്നേഹമാണ് ഈശ്വരനും "

"യദാ യദാ ഹി ധര്‍മസ്യ ഗ്ലാനിര്‍ ഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമാധര്‍മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം...

"എപ്പോള്‍ എവിടെ ധര്മാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോള്‍ അധര്‍മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാന്‍ അവതരിക്കുന്നു"

ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു:

ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും എല്ലാ സുഖത്തോടെയുംസമാധാനത്തിലും വാഴട്ടെ ം...

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Monday, June 30, 2014

അമ്മ മാതാ അമൃതാനന്ദമയി

           അമ്മ -എന്റെ ഒരു വാട്ടർ കളർ പെയിന്റിംഗ്